Test temperamentu

Badatelé se už od nepaměti zabývají tím, čím se od sebe lidé liší. Kromě IQ se lidé od sebe liší právě temperamentem. Temperamentem se dá označit soubor lidských rysů, které se projevují způsobem chováním, reagování a prožívání člověka. První rozdělení vzniklo už ve starověkém Řecku, kdy Hippokrates přišel se svou teorií tělních tekutin. V této teorii rozdělil lidský temperament do čtyř skupin podle toho, která „tělní šťáva“ v těle převládala.

  • Sangvinik (krev) – společenský, otevřený, hovorný, bezstarostný, povrchní
  • Cholerik (žluč) – impulzivní, aktivní, urážlivý, stálý, agresivní
  • Flegmatik (hlen) – klidný, spolehlivý, pasivní, přemýšlivý
  • Melancholik (černá žluč) – tichý, nespolečenský,náladový, úzkostlivý, pesimistický

Tuto teorii později vylepšil římský lékař Galén.

S další teorií rozdělení temperamentu přišel švýcarský psycholog Carl Gustav Jung, který rozdělil temperament pouze do dvou skupin.

  • Introvert – člověk, který je zahleděný do svého nitra, plachý, nejistý ve společnosti, hluboce prožívá emoce
  • Extrovert – člověk, který je zahleděný na vnější svět, je otevřený, aktivní a snad se přizpůsobuje, emoce prožívá povrchně

Poměr introvertů a extrovertů v populaci se odhaduje přibližně na 1:3.

Psycholog Hans Eysenck tyto teorie zkombinoval a vytvořil systém dvou dimenzí. Obě dimenze se skládaly ze škál. V první dimenzi byla škála hodnot od introverta po extroverta a škála druhé dimenze obsahovala hodnoty od lability po stabilitu. Psychotesty určující temperament člověka podle Eysenckovy teorie se používají dodnes.

Jungova teorie byla později rozšířena a vznikla MBTI typologie temperamentu. V této teorii byl temperament rozdělen dokonce na 16 osobnostních typů.

Z těchto teorií jsou dnes vytvářeny psychotesty, které se snaží odhalit temperament jedince. Běžně se s nimi setkáte u přijímacích řízení náročných povolání, například u policie, hasičů nebo armády. Taková psychologická vyšetření se obvykle skládají ze tří částí. První částí bývá IQ test, který přesně změří hodnotu IQ jedince, poté přijde na řadu osobnostní test, který určí pravděpodobný temperament a nakonec přijde na řadu rozhovor s psychologem.

Psychologové ovšem dodávají, že případy, kdy by existoval čistokrevný cholerik nebo melancholik jsou velmi vzácné. U drtivé většiny lidí se jejich temperament skládá z kombinace charakteristických rysů zmíněných výše. 

Chcete se dozvědět, kam patříte? Vyzkoušejte náš test vrozené inteligence

Spustit test

Podívejte se na další:

Hodnoty IQ

IQ neboli inteligenční kvocient, který udává číselné hodnoty inteligence člověka. Hodnoty IQ jsou různé, pojďme si říct, jaké jsou možnosti IQ a zároveň se sami můžete sami otestovat pomocí našeho IQ testu. 

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména ve školách při přijímacích řízeních. Tyto testy se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska.Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ

Big five test osobnosti

Osobnost je soustava rysů charakterizující určitého člověka. Psychologové se už od nepaměti snažili zjistit, co odlišuje osobnosti lidí. Už ve starověkém Římě se lékař Galén zajímal o druhy lidské osobnosti. Dle jeho teorie se osobnost lidí lišila podle toho, která šťáva v jejich těle převládala. Definoval tak 4 druhy osobnosti.