Všeobecné podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností CzechProject spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Michle, V dolině 1515/1b, PSČ 101 00, IČ: 25942344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 235015 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, jako uživateli služby IQ-TEST24.COM (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.iq-test24.com (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky a další související právní vztahy.
1.2. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
2.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživateli na webové stránce zpřístupní vyhodnocení IQ testu (testu inteligenčního kvocientu), který uživatel vyplnil na webové stránce, přičemž uživatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje, že poskytovateli za zaslání vyhodnocení IQ testu zaplatí odměnu.
2.2. Předpokladem pro využití služeb je, že uživatel má u svého mobilního operátora aktivovánu službu Premium SMS.
 
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1. Objednávku služby provede uživatel po vyplnění jeho IQ testu na webové stránce, a to odesláním zprávy SMS (Short Message Service) (dále jen „objednávka“) v předepsaném formátu na telefonní číslo uvedené na webové stránce. Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
3.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na telefonické číslo určené uživatelem v objednávce informace nezbytné ke zpřístupnění vyhodnocení IQ testu na webové stránce (jedinečný kód) (dále jen „akceptace“). Doručením jedinečného kódu uživateli (akceptací) je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
3.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
3.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.
 
4. PODMÍNKY SLUŽBY
4.1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
4.2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
 
5. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Za poskytnutí služby náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené na webové stránce.
5.2. Cena vyhodnocení IQ testu je 99 Kč vč. DPH.
5.3. Odměna poskytovatele za poskytnutí služby je splatná prostřednictvím služby Premium SMS (Short Message Service), přičemž realizaci platby prostřednictvím služby Premium SMS zajišťuje obchodní společnost EPMS, s.r.o., se sídlem Praha 5, Ke Koulce 646/2, PSČ 150 00, IČ:26751038.
5.4. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby uživatele, má uživatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel v souladu s čl. 6 obchodních podmínek bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele na elektronickou adresu uživatele.
 
6. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 499 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.4).
 
7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
7.1. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.
7.2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
7.3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
8.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, věk, telefonní číslo, výsledek IQ testu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vyhodnocení IQ testu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovatelem.
9.4. Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám a mohou být předávány do zahraničí. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
9.5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.
9.8. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami na adresu uživatele.
 
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
10.1. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.
 
11. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
11.1. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
11.2. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
11.3. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.
 
12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
12.2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodčím senátem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu (dále jen „Rozhodčí soud“) s Rozhodčími pravidly uvedeného soudu, a to on-line v souladu se Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří (3) rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Každá strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného tajemníkem uvedeného rozhodčího soudu. Dva (2) rozhodci takto jmenovaní zvolí ze seznamu rozhodců předsedu rozhodčího senátu. Pokud by strany nejmenovaly rozhodce v průběhu třiceti (30) dnů od data, kdy je o to soud požádá, nebo pokud by jmenovaní rozhodci v průběhu čtrnácti (14) dnů od svého jmenování nezvolili předsedu rozhodčího senátu, jmenuje rozhodce či předsedu rozhodčího senátu předseda Rozhodčího soudu.
12.3. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
12.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Praha 10, Michle, V dolině 1515/1b, PSČ 101 00 adresa elektronické pošty helpdesk@iq-test24.com , telefon +420.702284658 .
 
V Praze dne 8. 6. 2016 CzechProject spol. s r.o.