Svět psychotestů

Hodnocení mentálních procesů

Spousta lidí si ráda dělá různé psychotesty z časopisů nebo řeší nejrůznější hádanky a kvízy. I když se každý domnívá, že výsledky potvrdí to, jací skutečně jsme, tyto rádoby psychotesty a problémy nepřináší objektivní hodnocení jako skutečné psychologické testy. 

Filozofové, vědci a mystici zkoumají lidské chování, a to jak intelektuální schopnosti, takschopnosti cítit, reagovat a chovat se určitými způsoby. Zlom v tomto oboru přinesl až zrod psychologie a její následný rozvoj na počátku 20. století, kdy si lidé začali skutečně klást otázky, jaké aspekty osobnosti se dají změřit, jak se dají vzájemně srovnávat a jak lze tyto znalosti využít při vzdělání a při výběru lidí s nejvhodnější inteligencí, schopnostmi a znalostmi.

Psycholog Donal Spearman byl první, kdo vyslovil myšlenku o vývoji IQ, to se psal rok 1908. Zjistil, že při testování tří skupin schopností lidí (schpnost pracovat se slovy, schopnost pracovat s čísly a schopnost prostorového vnímání) se dají vypozorovat jisté souvislosti. Lidé,kteří vynikají v jedné skupině schopností, pravděpodobně byli i přiměřeně dobří v ostatních skupinách. Spearmean tak došel k názoru, že existuje něco, co tvoří obecnou inteligenci. Tato myšlenka rozpoutala v psychologii v posledních desetiletích divoké disskuse. 

Termíny používané v psychotestech

Schopnost - rozsah, ve kterém jednotlivec prokazuje nadání k využití určitých dovedností. Schopnost často  upozorňuje na způsobilost a dosažení něčeho, tj. úroveň IQ, které jste již dosáhli, aváš potenciál do budoucna.
Způsobilost (potencionální schopnost) - způsobilost osoby využít jisté dovednosti IQ a potenciál jejich rozvíjení v budoucnu, například někdo může začít studovat cizí jazyk, snadno se naučí gramatiku a cizí slovíčka, ale na začátku ještě nedosáhne požadovaného výslledku plynulé konverzace, protože ještě nemá všechny potřebné znalosti (netýká se to jeho hodnoty IQ). Psychotest způsobilosti se spíše hodnotí schopnost stát se počítačovým programátorem než již získané dovednosti v informačních technologiích.
Dosažený výsledek - úroveň IQ, které již daná osoba dosáhla. Typickým příkladem je test při získání řidičskkého průkazu nebo ústní jazykový test.
Kvalifikace - je požadovaná při přijímacím pohovoru, představuje soubor dovedností, schopností, osobních zvláštností a zkušeností, které jsou nezbytné nebo žádoucí pro danou pozici.
Inteligence - celkové hodnocení schopností osobnosti. Psychologové mají různé názory a vedou horlivé diskuze, zda je možné měřit celkovou inteligenci, nebo zda je inteligence tvořena mnoha nezávislými schopnostmi.
Dovednost - obecně to znamená být dobrý v určité činnosti nebo oboru, dobrý v humanitních nebo technických oborech. Označuje již dosaženou úroveň, ne potenciál.
Silná stránka - představuje něčí dobré hodnocení - například způsobilost pracovat s čísly nebo citlivost při naslouchání ostatním.

Podívejte se na další:

Historie měření IQ

První pokusy o měření inteligence člověka se zakládaly na tom, že inteligence souvisí s velikostí mozku. Z těchto důvodů se inteligence lidí měřila podle velikosti jejich lebky. Psycholog P. Broca vážil mozky zemřelých významných osobností, jako byl Turgeněv, jehož mozek vážil cca 2000 g, France s váhou mozku cca 1017 g, Gausse 1492 g a dalších. Mozek samotného Brocy vážil 1424 g, přitom průměrný lidský mozek má hmotnost 1200g až 1500 g.

8 druhů inteligence

Podle nedávných výzkumů amerického psychologa Howarda Gardnera existuje 8 typů inteligence. Gardner působí na Harvardské univerzitě a v roce 1983 napsal knihu, kde rozdělil intelligenci na 7 a později i na 8 typů. Základní myšlenkou této teorie je to, že každý člověk v sobě nese nějakou část z těchto osmi typů inteligence. To, který typ inteligence u jednotlivých lidí převládne, závisí na nejvyvinutější části mozku, na prostředí, kde jedinec žije a také na situacích  ve kterých se ocitne během prvních deseti let života např. děti, jejichž rodiče jsou hudebně nadaní, často hrají na nějaký hudební nástroj a zpívají, lze očekávat, že právě u těchto dětí se vivine hudební talent naopak například u sportujících rodin je velká pravděpodobnost, že děti budou také sportovně nadaní a bude je to bavit.

Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi.  Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.