8 druhů inteligence

Podle nedávných výzkumů amerického psychologa Howarda Gardnera existuje 8 typů inteligence. Gardner působí na Harvardské univerzitě a v roce 1983 napsal knihu, kde rozdělil intelligenci na 7 a později i na 8 typů.

Základní myšlenkou této teorie je to, že každý člověk v sobě nese nějakou část z těchto osmi typů inteligence. To, který typ inteligence u jednotlivých lidí převládne, závisí na nejvyvinutější části mozku, na prostředí, kde jedinec žije a také na situacích  ve kterých se ocitne během prvních deseti let života např. děti, jejichž rodiče jsou hudebně nadaní, často hrají na nějaký hudební nástroj a zpívají, lze očekávat, že právě u těchto dětí se vivine hudební talent naopak například u sportujících rodin je velká pravděpodobnost, že děti budou také sportovně nadaní a bude je to bavit.

Hodnota IQ neboli inteligenční kvocient má podle Gardnera vliv na úspěšnost pouze z 20%, proto aby byl člověk úspěšný je mnohem důležitější umění komunikovat, mít schopnost odhadu ostatních, umět rozpoznat své pocity a vyznat se v nich a jako poslední je to umět se správně rozhodnout v určitých situacích.

8 typů inteligence podle Gardnera


 a. Jazykově verbální inteligence

Tento druh inteligence umožňuje naučit se mluvit, psát a celkově používat slova. Jazykově verbální inteligenci je však nutné neustále procvičovat, protože lidé mají tendence k zapomínání. Ti lidé, kteří mají tento typ inteligence rozvinutý, mají zpravidla také vyšší hodnoty IQ, umí se dobře vyjadřovat, jejich slovní zásoba je bohatá, snadno se učí cizí jazyky. Bývají to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří díky svému intelektu často pracují na ppozicích, kde je mluvené popř. psané slovo velice důležité jako například spisovatelé, novináři, politici, komentátoři....

b. Logicko matematická inteligence

Lidé s rozvinutou logicko matematickou inteligencí mají vynikající schopnost pracovat s nejrůznějšími čísly, řešit i zapeklité matematické úkony, mají umění rychle a správně vyhodnocovat různé situace anebo mají schopnost rychle si udělat úsudek ať už na cokoli. Ten kdo má více vyvinutou logicko matematickou inteligenci, mívá rád šachy, bridž a další podobné hry, kde je potřeba logicky a matematicky uvažovat. Lidé s vysokou inteligencí v tomto typu bývají zastoupeni zejména v technických a vědeckých oborech. 

c. Zvukově hudební inteligence

Zvukově hudební inteligence, kterou má vyvinutou jen menší procento populace, má vliv na vnímání a interpretaci hudby a také na schopnost hudbu tvořit. Ten, kdo je hudebně nadaný nemusí mít zákonitě vysoké hodnoty IQ. Lidé s vysoce vyvinutou zvukově hudební inteligencí se pohybují velmi často v hudebním světě anebo alespoň jejich velkým koníčkem bývá hudba, po proofesní stránce to bývají často zpěváci, skladatelé, hráči na hudební nástroje, umí rozlišovat melodie, rytmus, tóniny apod.

d. Tělesně pohybová inteligence

Tento druh inteligence se také jinak nazývá motorická inteligence a umožňuje člověku dělat různé náročné fyzické aktivity neboli tito lidé mají velké sportovní nadání. Tělesně pohybová inteligence, stejně jako u předchozího typu inteligence, neznamená vysoké hodnoty IQ. Lidé s tímto typem inteligence mají talent např. ke sportu, herectví, lékařství a tanci, protože se vyznačují dokonalou koordinací, jemnou mechanikou, ohebností, rychlostí atd. Tělesně pohybová ineteligence je také v synonymu s orientací v prostoru, proto tito lidé mají také rádi různé výlety a cesty, často na vlastní pěst, kde všechny své přednosti mohou uplatnit.

e.  Vizuálně prostorová inteligence

Vizuálně prostorová inteligence je schopnost vnímat a rozlišovat barvy, velikosti, tvary, vzdáleností apod. Lidé s vysokou vizuálně prostorovou inteligencí mají často vysoké hodnoty IQ, mají dokonalou představivost a umí se orientovat v prostoru. Obecně se tato inteligence přisuzuje spíše mužům a uplatňují se pak v profesích jako je architekt, designér, sochař, průzkumník, pilot, námořník, řidič apod. 
Nedávno byl v Anglii proveden výzkum, který dokázal, že tento typ inteligence je také typický pro taxikáře. Bylo to odůvodněno tím, že taxikáři, kteří se musí denodenně pohybovat po centrech měst, si tak pravidelně procvičují mozkové centrum a díky tomu si mozek vycvičí tak, že jejich vizuálně prostorová inteligence je na velmi vysoké úrovni.

f. Vnitřní (intrapersonální) inteligence

Dalším typem inteligence je vnitřní neboli intrapersonální inteligence. Tento druh inteligence nemá opět zásadní vliv na hodnoty IQ daného člověka. Jedná se o to, aby člověk rozuměl sám sobě. Kdo má tento typ inteligence nadmíru vyvinutý, zvládá bez problému stres, hektičnost, špatné zkušenosti nebo bolestivé emoce. Díky tomu je pak také schopen dělat spávná rozhodnutí ve správnou chvíli a nebude jich pak později litovat. 

g. Společenská (interpersonální) inteligence

Lidé s vyvinutou společenskou inteligencí umí velice dobře vycházet s jinými lidmi. Také vysoká společenská inteligence neovlivňuje výši a hodnoty IQ, ale přesto ten kdo má tuto inteligenci vyvinutou má spousty pozitiv jako například umění vcítit se do kůže jiných, chápat jejich problémy, úmysly, apod. Typické pro tyto lidi je to, že snadnou zapadnou do kolektivu, umí druhé přesvědčit o své pravdě popř. také umí dokonale zmanipulovat. Společenská inteligence se uplatňuje v profesích jako je politika, marketing, advokacie, pedagogika psychologie, sociální práce atd.

h. Přírodní inteligence

Posledním druhem inteligence která byla přidána až po deseti letech od prvních sedmi se nazývá přírodní inteligence. Typickými profesemi lidí, kteří mají vysokou přírodní inteligenci jsou napřříklad biologové, botanici, ekologové apod. Tato inteligence například ovlivňuje i to, zda třídíme odpad, nepoužíváme kosmetiku testovanou na zvířatech, pravé kožešiny a máme celkově ekologické smýšlení

Podívejte se na další:

Inteligence

Pojem inteligence se často využívá v mnoha slovních spojení a souvislostech, ale pozastavil se někdy někdo nad tím co to vlastně je, jestli je více druhů inteligence, jaké jsou její hodnoty apod.? Pojďmě si nyní říci něco více k inteligenci. Podle základní definice je inteligence schopnost umět se přizpůsobit různým podmínkám a prostředí, umění učit se ze svých i cizích zkušeností, umět řešit nejrůznější situace..... jednoduše řečeno je inteligence vše, co jsme schopni zvládnout a jak jsme na tom obecně s myšlením. 

Hodnoty IQ

IQ neboli inteligenční kvocient, který udává číselné hodnoty inteligence člověka. Hodnoty IQ jsou různé, pojďme si říct, jaké jsou možnosti IQ a zároveň se sami můžete sami otestovat pomocí našeho IQ testu. 

Kde se vzalo IQ

Pojem IQ vznikl v roce 1912, kdy ho definoval německý psycholog W.Stern. IQ je dle jeho slov míra inteligence člověka definovaná jako poměr odhadnutelného mentálního věku a věku kalendářního.