Logické testy

Co je logika?

Logika je věda, která se zabývá postupy a usuzováním, kterými se člověk dostane k vyvození závěru. Od nepaměti byla logika přiřazována k filozofii, v pozdějších dobách ovšem hluboce pronikla i do dalších okruhů vědění, převážně do matematiky. Logika se rozlišuje na několik druhů. Nejčastěji se logika dělí na formální logiku a vícehodnotovou logiku.

  • Formální logika – K formální logice se dostaneme tehdy, když se při znalosti určitých faktů dopracujeme ke znalosti jiných faktů. Základní kamenem formální logiky jsou výroky neboli věty, jímž se dá přiřadit pravdivostní hodnota. Jestli je výrok pravda, či nepravda.
  • Vícehodnotová logika -  Od formální logiky se liší počtem pravdivostních hodnot. Zatím co formální logika pracuje pouze se dvěma hodnotami (pravda a nepravda), vícehodnotová logika obsahuje více možných hodnot (možný, pravděpodobný,…)

Využití logiky

Logika nás nutí vyvozovat závěry z už známých skutečností a tedy prohlubovat naše znalosti. Logika se ovšem nezabírá správností tvrzení. Zabírá se platností postupu, kdy se od znalosti jednoho faktu logicky dostaneme ke znalosti jiného, bez ohledu na to, jestli byl prvotní fakt pravdivý. Pro využití logiky je u většiny případu potřeba vysoká hodnota IQ, ne každý člověk dokáže s pomocí logiky vyvodit souvislosti.

Logické testy

Logické testy jsou psychotesty, které mají ověřit logické uvažování. Tyto psychotesty bývají velmi náročné na uvažování. Podobně jako IQ testy se skládají z uzavřených otázek, které mají jednu správnou odpověď. Logické otázky obvykle využívají střední a vysoké školy u příjímacích zkoušek u testů studijních předpokladů. Logické testy se obvykle skládají ze tří okruhů.

  • Numerické uvažování – Otázky na numerické uvažování jsou navrženy tak, aby umožnily posoudit schopnost pracovat s číselnými informacemi k řešení problémů.

Příklad otázky na numerické uvažování: Místnost má rozměry 8 x 12 x 3 metry. Na stropě jsou umístěny čtvercové obklady tepelné izolace o straně 1 metr. Každá deska váží půl kilogramu. Kolik budou vážit obklady tepelné izolace, které pokryjí celý strop?

  • Logické uvažování – Otázky na logické uvažování jsou navrženy tak, aby co nejlépe posoudili úroveň logického myšlení.  Každá otázka obsahuje krátký odstavec, který poskytne informace pro správné logické vyřešení otázky. Pro většinu lidí je to nejtěžší část, pro vyvození správné odpovědi je zapotřebí soustředění a vysoké IQ.
  • Obrazové myšlení – Otázky pro obrazové myšlení jsou navrženy tak, aby posoudili schopnost řešit neobvyklé problémy. Obvykle se skládají ze série několika jednoduchých obrazců, mezi nimiž bude jeden obrazec s vyobrazeným otazníkem. Úkolem je logicky vybrat z možností obrazec, který se nejvíce hodí na místo s otazníkem.

Vyzkoušet test zdarma

Podívejte se na další:

Druhy temperamentu

Víte, jaká jste osobnost? Celkem jsou 4 druhy temperamentu - cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik. Zjistěte, do které skupiny patříte a jaký je váš temperament.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména ve školách při přijímacích řízeních. Tyto testy se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska.Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ

Co je Mensa IQ test

Testování IQ probíhá v každé kraji České republiky prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného IQ testu. Testování nelze provést přes internet nebo korespondenčně. Je nutné, aby se každý zájemce dostavil k předem ohlášenému místu a termínu testování. Frekvence testování je cca 1x za měsíc v každém kraji.