Druhy temperamentu

Víte, jaká jste osobnost? Celkem jsou 4 druhy temperamentu - cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik. Zjistěte, do které skupiny patříte a jaký je váš temperament.

Temperamentem se v dávných dobách zabýval již Hippokrates, jenž je považován za zakladatele moderního lékařství a odtud také pochází název tzv. Hippokratova přísaha. Hippokrates také sepsal Corpus Hippocratium, což byl spis, který se stal základem středověkého lékařství. Podle Hippokrata se temperament dělí na 4 skupiny: cholerik, flegmatik, sangvinik a melancholik.

                                              Cholerik

klady zápory

typická zvídavost, optimismus, veselá povaha

myslí si, že má vždy pravdu a nikdy se nemýlí

dynamická povaha, rád dosahuje vysokých cílů

chce být vždy a ve všem první

je rozeným vůdcem, má rád změny

chce být vždy a ve všem první

vždy dokončí, co začal a rád překonává překážky

musí být ve všem nejlepší a neumí vysadit z pracovního tempa

nesnáší křivdu a je bojovníkem za lidská práva

je soutěživý, netrpělivý

je otevřený a bezprostřední k druhým

nesnese kritiku, má rád nadvládu

snadno se spřátelí s cizími lidmi

 

má organizační schopnosti a odhad na situaci

 

                                                Sangvinik

klady zápory

přitahuje a inspiruje ostatní svojí energií a nadšením

bere si toho moc na sebe a pak nestíhá

má organizační schopnosti a dobrou paměť

netoleruje slabosti druhých a nesnáší nemocné a nerozhodné lidi

snadno se spřátelí s cizími lidmi

má svou pravdu, která je jediná správná

chce všechno vědět, nesnáší jakákoli tajemství

často se podceňuje a nedotahuje věci do konce

typický je přirozený kontakt – dotyky, hlazení, objetí

je nesoustředěný, chce vždy vyhrát

vždy chce být středem pozornosti

bývá málo vnímavý, moc se zabývá sám s sebou

je otevřený a bezprostřední k druhým

neumí odpočívat, je nestálý a egocentrický

ve svém životě má rád vzrušení a rád vypráví

moc mluví a často přehání

miluje společnost, je citlivý, zvídavý a okázalý

 

                                                 Melancholik

klady zápory

vážný samotář, soucitný

vnitřní nejistota, snadno se urazí

chodí dobře oblečený a upravený

má odlišné názory od jiných, moc plánuje

napomáhá rád druhým a má sklon ke genialitě

nemá rád davy a hluk, na okolí klade nerealistické nároky

mlčenlivý a přemýšlivý, nemá rád plýtvání, je tvořivý

depresivní nálady a nízké sebevědomí

inteligentní, má dlouhodobé cíle

nerad se svěřuje a trpí vnitřní nejistotou

sebevědomý, starostlivý, nenáročný

 

v životě hledá pořádek, všechny věci ukládá vždy na své místo

 

má rád kvalitu a výhodné nákupy

 

                                                  Flegmatik

klady zápory

nerozčiluje se zbytečně, je klidný

nedává najevo své city

cílevědomý a soustředěný za každé situace

rád odkládá věci na jindy

snadno odolává stresu, působí klidným dojmem

je to lenoch, odkládá práci nebo se jí zcela vyhýbá

rád se stýká s lidmi ale také je rád sám

nemá rád zodpovědnost

spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické vlastnosti

nerad říká ne a nerad se rozhoduje

má spousty přátel, umí naslouchat

neexistuje situace, která by ho rozčílila

nikoho neurazí, dokáže naslouchat

nemá zápal pro nové věci
 

nemá zápal pro nové věci

Temperamentem se také zabýval Carl Gustav Jung, který objevil, jak osobnost zkoumat a chápat ji zvniřka. Je zakladatelem a průkopníkem autentické psychologické cesty tzv. psyché. Temperament rozdělil na 2 základní typy:

introvert – introvert je člověk, který žije především svým vnitřním životem, přesto však je velmi vnímavý ke svému okolí, je přemýšlívý, empatický, rozvážný ve svém jednání a zároveň opatrný ve svých citech, má sklony k mlčenlivosti. Lépe se cítí v menších skupinách lidí, kteří jsou také introvertní povahy. Často se snaží uniknout před neznámými situacemi, nerad se přizpůsobuje, často také žije vzpomínkami.

extrovert – extrovert je člověk, který snadno komunikuje a dokáže zahajovat komunikaci a udržovat rozhovor živý. Po citové stránce je velice otevřený, ale jeho city jsou často povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí než introvert. Jeho morálku formují normy převládající v jeho životním prostředí. Ke spokojenosti potřebuje být v centru dění a pozornosti, přesto se rád objevuje na společenských akcí, kde je více lidí. Zároveň s tímto vším je také ještě realista a praktik.

Podívejte se na další:

Jak se připravit na psychotesty

Psychotestů je celá řada a dá se s nimi setkat a můžete se s nimi setkat i při příjímacích pohovorech na různá zaměstnání. Přípravu na psychotesty není rozhodně radno podceňovat, rady a tipy které vám přinášíme, vám při psaní samotného psychotestu rozhodně budou k nápomoci.

Big five test osobnosti

Osobnost je soustava rysů charakterizující určitého člověka. Psychologové se už od nepaměti snažili zjistit, co odlišuje osobnosti lidí. Už ve starověkém Římě se lékař Galén zajímal o druhy lidské osobnosti. Dle jeho teorie se osobnost lidí lišila podle toho, která šťáva v jejich těle převládala. Definoval tak 4 druhy osobnosti.